یا بكش یا دانه ده یا قفس آزاد كن یابوی پیش آهنگ آخرش توبره كش میشه ! یا خر میرد یا صاحب یا دنیا می ماند بی صاحب یار را باید امتحان كرد تا پشیمانی نباشد یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن یارو آسمان و ریسمان را بهم می بافه یا زنگی زنگ باش یا رومی روم یا كوچه گردی یا خانه داری ! یا بخور یا بفكر خوردن باش یا خدا یا خرما ! یا رب مباد آنكه گدا معتبر شود ! یار در خانه وما گرد جهان میگردیم ! یار قدیم ، اسب زین كرده است ! یار، مرا یاد كنه ولو با یك هل پوك ! یا مكن با پیل بانان دوستی — یا بنا كن خانه ای در خورد پیل ![ سعدی ] یكی رو تو ده راه نمی دادند سراغ كدخدارو میگرفت ! یك ارزن از دستش نمی ریزه ! یك مرده بنام به كه صد زنده به ننگ ! یك انار و صد بیمار ! یك بز گر گله را گر میكند ! یك خورده شاخ بهتر از هزار ذرع دمه ! یك داغ دل بس است برای قبیله ای ! یك ده آباد بهتر از صد شهر خراب ! یك بار جستی ملخه، دو بار جستی ملخه، آخر نجستی ملخه ! یه بام و دو هوا ! یه پا چارق، یه پا گیوه ! یه پاش این دنیا یه پاش اون دنیاست ! یه پول جیگرك سفره قلمكار نمیخواد ! یه تب یه پهلوان و میخوابونه ! یه تخته اش كمه ! یه جا میل و مناره را نمی بینه یه جا ذره رو در هوا میشماره ! یه چیز بگو بگنجه ! یه خونه داریم پنبه ریسه ، میون هفتاد ورثه ! یه دست به پیش و یه دست به پس ! یه دست صدا نداره ! یه دستم سپر بود، یه دستم شمشیر، با دندونام كه نمیتونم بجنگم ! یه روده راست توی شیكمش نیست ! یه روزه مهمونیم و صد ساله دعاگو ! یه روز حلاجی میكنه سه روز پنبه از ریش ور میچینه ! یه سال بخور نون و تره صد سال بخور نون كره ! یه سوزن بخودت بزن و یه جوالدوز به مردم ! یه سیب و كه به هوا بندازی تا بیاد پائین هزار تا چرخ میخوره ! یه شكم سیر بهتر از صد شكم نیم سیر ! یه عمر گدائی كرده هنوز شب جمعه رو نمیدونه ! یه كاسه چی صد تا سرناچی ! یه كفش آهنی میخواد و یه عصای فولادی ! یه كلاغ و چهل كلاغ ! یه گوشش دره یه گوشش دروازه ! یه لاش كردیم نرسید دو لاش كردیم كه برسد ! یه مو از خرس كندن غنیمته ! یه مویز و چل قلندر ! یه نه بگو، نه ماه رو دل نكش ! یكی به نعل و یكی به میخ ! یكی چهارشنبه پول پیدا میكنه یكی گم میكنه ! یكی كمه، دوتا غمه ، سه تا خاطر جمه ! یكی مرد و یكی مردار شد یكی به غضب خدا گرفتار شد ! یكی میبره یكی میدوزد ! یكی میمرد ز درد بینوایی – یكی میگفت خانوم زردك میخواهی ؟! یكی نون نداشت بخوره پیاز میخورد كه اشتهاش واشه ! یكی یه دونه یا خل میشه یا دیوونه ! یك ارزن از دستش نمی ریزه ! یك بار جسی ملخك ، دو بار جسی ملخك ، آخر بدستی ملخك ! یك بزِ گر ، گله را گر می كنه ! یك پا پیش و یك پا پس بگذاشتن یك پیرهن از او بیشتر پاره كرده ام یك تیر و دو نشان كردن یك جو از عقلت كم كن هر كاری دلت می خواد بكن یك حمام خرابه چند تا جامه دار می خواد ؟ یك در بسته و هزار در باز یك دل نه صد دل عاشق شده یك دم نشد كه بی سر خر زندگی كنیم یك روده ی راست در شكم نداشتن یك سر داره و هزار سودا یك شب كه هزار شب نیست یك گل از صد گلش شكفته بودن یك من رفتم صد من آمدم یك نفس ما داریم یك نفس او یك نون از خونه قاضی در اومد سگش هم همراهش بود یكی به نعل می زنه یكی به میخ ! یكیتان من باشید یكیتان نیم من یكی را توی ده راه نمی دادند سراغ خونه ی كدخدا را می گرفت ! یكی مرد و یكی مردار شد یكی به غضب خدا گرفتار شد ! یكی می بُره یكی می دوزه ! یكی یكدونه یا خل میشه یا دیوونه ! یه پاپاسی تو جیبش نیست می خواد شمس العماره رو بخره ! یه پاش این دنیا یه پاش اون دنیاست ! یه دیوونه سنگی به چاه می اندازه كه صد عاقل نمی تونه بیرون بیاره ! یه سال بخور نون و تره صد سال بخور نون كره ! یه ستاره توی آسمون نداره ! یه سیب رو كه به هوا بندازی تا بیاد پائین هزار تا چرخ می خوره ! یه عمر گدایی كرده هنوز شب جمعه را نمی دونه ! یه كلاغ و چهل كلاغ ! یه گوشش دره یه گوشش دوازه ! یه وقت از سوراخ تو میره یه وقت از دروازه تو نمی ره !

ضرب المثل ایرانی حرف (ی)

ضرب المثل ایرانی حرف ی

یابو برش داشته !

یا بكش یا دانه ده یا قفس آزاد كن
یابوی پیش آهنگ آخرش توبره كش میشه !
یا خر میرد یا صاحب یا دنیا می ماند بی صاحب
یار را باید امتحان كرد تا پشیمانی نباشد
یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن
یارو آسمان و ریسمان را بهم می بافه
یا زنگی زنگ باش یا رومی روم
یا كوچه گردی یا خانه داری !
یا بخور یا بفكر خوردن باش
یا خدا یا خرما !
یا رب مباد آنكه گدا معتبر شود !
یار در خانه وما گرد جهان میگردیم !
یار قدیم ، اسب زین كرده است !
یار، مرا یاد كنه ولو با یك هل پوك !
یا مكن با پیل بانان دوستی — یا بنا كن خانه ای در خورد پیل ![ سعدی ]
یكی رو تو ده راه نمی دادند سراغ كدخدارو میگرفت !
یك ارزن از دستش نمی ریزه !
یك مرده بنام به كه صد زنده به ننگ !
یك انار و صد بیمار !
یك بز گر گله را گر میكند !
یك خورده شاخ بهتر از هزار ذرع دمه !
یك داغ دل بس است برای قبیله ای !
یك ده آباد بهتر از صد شهر خراب !
یك بار جستی ملخه، دو بار جستی ملخه، آخر نجستی ملخه !
یه بام و دو هوا !
یه پا چارق، یه پا گیوه !
یه پاش این دنیا یه پاش اون دنیاست !
یه پول جیگرك سفره قلمكار نمیخواد !
یه تب یه پهلوان و میخوابونه !
یه تخته اش كمه !
یه جا میل و مناره را نمی بینه یه جا ذره رو در هوا میشماره !
یه چیز بگو بگنجه !
یه خونه داریم پنبه ریسه ، میون هفتاد ورثه !
یه دست به پیش و یه دست به پس !
یه دست صدا نداره !
یه دستم سپر بود، یه دستم شمشیر، با دندونام كه نمیتونم بجنگم !
یه روده راست توی شیكمش نیست !
یه روزه مهمونیم و صد ساله دعاگو !
یه روز حلاجی میكنه سه روز پنبه از ریش ور میچینه !
یه سال بخور نون و تره صد سال بخور نون كره !
یه سوزن بخودت بزن و یه جوالدوز به مردم !
یه سیب و كه به هوا بندازی تا بیاد پائین هزار تا چرخ میخوره !
یه شكم سیر بهتر از صد شكم نیم سیر !
یه عمر گدائی كرده هنوز شب جمعه رو نمیدونه !
یه كاسه چی صد تا سرناچی !
یه كفش آهنی میخواد و یه عصای فولادی !
یه كلاغ و چهل كلاغ !
یه گوشش دره یه گوشش دروازه !
یه لاش كردیم نرسید دو لاش كردیم كه برسد !
یه مو از خرس كندن غنیمته !
یه مویز و چل قلندر !
یه نه بگو، نه ماه رو دل نكش !
یكی به نعل و یكی به میخ !
یكی چهارشنبه پول پیدا میكنه یكی گم میكنه !
یكی كمه، دوتا غمه ، سه تا خاطر جمه !
یكی مرد و یكی مردار شد یكی به غضب خدا گرفتار شد !
یكی میبره یكی میدوزد !
یكی میمرد ز درد بینوایی – یكی میگفت خانوم زردك میخواهی ؟!
یكی نون نداشت بخوره پیاز میخورد كه اشتهاش واشه !
یكی یه دونه یا خل میشه یا دیوونه !
یك ارزن از دستش نمی ریزه !
یك بار جسی ملخك ، دو بار جسی ملخك ، آخر بدستی ملخك !
یك بزِ گر ، گله را گر می كنه !
یك پا پیش و یك پا پس بگذاشتن
یك پیرهن از او بیشتر پاره كرده ام
یك تیر و دو نشان كردن
یك جو از عقلت كم كن هر كاری دلت می خواد بكن
یك حمام خرابه چند تا جامه دار می خواد ؟
یك در بسته و هزار در باز
یك دل نه صد دل عاشق شده
یك دم نشد كه بی سر خر زندگی كنیم
یك روده ی راست در شكم نداشتن
یك سر داره و هزار سودا
یك شب كه هزار شب نیست
یك گل از صد گلش شكفته بودن
یك من رفتم صد من آمدم
یك نفس ما داریم یك نفس او
یك نون از خونه قاضی در اومد سگش هم همراهش بود
یكی به نعل می زنه یكی به میخ !
یكیتان من باشید یكیتان نیم من
یكی را توی ده راه نمی دادند سراغ خونه ی كدخدا را می گرفت !
یكی مرد و یكی مردار شد یكی به غضب خدا گرفتار شد !
یكی می بُره یكی می دوزه !
یكی یكدونه یا خل میشه یا دیوونه !
یه پاپاسی تو جیبش نیست می خواد شمس العماره رو بخره !
یه پاش این دنیا یه پاش اون دنیاست !
یه دیوونه سنگی به چاه می اندازه كه صد عاقل نمی تونه بیرون بیاره !
یه سال بخور نون و تره صد سال بخور نون كره !
یه ستاره توی آسمون نداره !
یه سیب رو كه به هوا بندازی تا بیاد پائین هزار تا چرخ می خوره !
یه عمر گدایی كرده هنوز شب جمعه را نمی دونه !
یه كلاغ و چهل كلاغ !
یه گوشش دره یه گوشش دوازه !
یه وقت از سوراخ تو میره یه وقت از دروازه تو نمی ره !

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/